coupon code for myntra

flipkart voucher code

abof.com coupon

globalnin.com

Formulasyon Şekilleri ve Bunların Uluslar arası Kodları ve Tanımları
KODLAR  TERİMLER  TARİFLER
AI Aktif Madde
Active İngredient
Teknik Madde içerisinde biyolojik etkinliğe sahip olan maddedir.
TM Teknik Madde
Technical Material
İmalat süreci sonunda elde edilen materyal
BR Briket
Briguette
Aktif maddenin suya kontrollü geçişini sağlayan katı blok
CS  Kapsül Süspansiyon  Capsule süspension Aktif maddenin belli büyüklükte (20mikron) parçalanarak bir kapsül İçinde hapsedilmiş formülasyon Şeklidir
EC Emülsiye olabilen konsantre Emulsifiable concantrate İnsektisid etkin maddesi,çözücü  ve emülsiyon sağlayıcı maddelerden oluşur.Daha sonra su veya başka diluentlerle seyreltilmeğe olanak veren ve yüksek yoğunluk larda (%25-50) insektisid etkin maddesi tutan ekonomik bir formülasyon şekli olarak kabul edilir . Uygulandıkları yüzeyde çok az bir iz bırakırlar.Çoğunlukla içerdikleri  solvent sebebiyle keskin kokuya sahiptirler.Deriden kolayca emilebildiklerinden uygulayıcılarının gerekli önlemleri almaları gerekir.
EW Suda yağ emülsiyonu
Emülsion oil in water
Bu formülasyonlar etken maddenin küçük yağ damlacıkları içinde
Sudaki emülsiyonundan oluşurlar. EC formülasyonlar ile karşılaştırıldığında daha az solvent içerirler ve Daha uzun stabiliteye sahiptirler. EW formülasyonlar su ile seyreltilir Ve püskürtüldüğünde damlacığın Çevresinde dayanıklı bir tabaka Oluştururlar.Bu tabaka sayesinde Damlacık büyüklüğü daha uzun  Süre buharlaşmadan kaldığı için İnsektisitin etkisi daha uzun sürer.
SC Akıcı konsantre
Suspension concantrate
Su ile seyreltilerek kullanılabilen stabil formülasyondur. Etken madde kristal partiküller halinde olup   Poröz yüzeylerden daha geç emilir. ve kalıcılığı EC formülasyonlara göre daha uzundur. Çoğunlukla kullanıldıkları yüzeylerde leke meydana getirmezler.ve kokusuzdurlar.Ayrıca yanıcı değildirler.
SG Suda çözünen granül
Water soluble granules
Suda çözündükten sonra solusyon oluşturan granüllerden ibaret formülasyon
WG Suda dağılabilen granül
Water dispersible granules
Suda dağıldıktan sonra uygulanan formülasyon
WP Islanabilir toz Wettable powder  İnsektisid etkin maddesi,ıslatıcı madde ve etkisiz (inert)  taşıyıcı  dan oluşur.Bu çeşit formülasyonlar sulu süspansiyonların hazırlanmasında kullanılır. Poröz yüzeylerden emilimleri daha az, kalıcılıkları daha uzundur.Ancak  hassas yüzeylerde leke bırakabilirler.Kullanımları sırasında çökelti meydana gelebileceğinden düzenli olarak çalkalanmalıdırlar.
BB Blok yem
Block bait
GB Granül yem
Granular bait
TERİMLER – TARİFLER
Absorbent Emici
Adultisit : Erginleri öldüren
Ağız yolu ile (oral) akut LD50 Deneme hayvanlarına ağız yolu ile bir defada verildiği zaman bunların % 50 sini öldüren ve deneme hayvanın vücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen o etkili madde miktarıdır.
Akut toksisite Ani zehirlilik. İlacın bir defada bir tek dozunun bünyeye    girmesinden sonra zehirlenmeye neden olma gücüdür.
Akarisit : Örümcekleri öldüren
Anticoagulan Pıhtılaşmayı önleyen
Antidot Haşere ilacının sıcakkanlılarda zehirlenme yapabilme özelliğini ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir.
Aplikasyon Uygulama
Aquatic fauna Suda yaşayan canlılar faunası
Atraktan Böcek , sinek v.b çeken maddeler
Bakterisit : Bakterileri öldüren
Biotop Yaşama yeri
Deformasyon Biçim bozulması
Degradasyon Parçalanma , bozunma
Dekompozisyon Bozunma , ayrışma
Dermal (deri) yolu ile akut LD50 Deneme hayvanlarına deri yoluyla bir defada temas sureti ile verildiği zaman bunlardan % 50 sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen ilacın etkili madde miktarıdır.
Detoksifikasyon Zehirlenmeyi giderme , etkisiz hale getirme.
Difüzyon Yayılma
Dilüent : Seyreltici
Dispersiyon Dağılma , dağınım
Enfeksiyon : Hastalık oluşturma , bulaşma
Epidemi Salgın bir hastalığın , zararlının hızla yayılması
Eradikasyon Yok etme
Fungusit : Mantarları öldüren
Foto stabil Işıkta bozulmayan
Fotolable Işıkta bozulan
Habitat Bir organizmanın veya canlının doğal alanı
Herbisit Yabancı otları öldüren
İnert madde Etkisiz madde
İnhalasyon Solunum yolu ile
İnhibe etmek Engellemek , önlemek
İnsektisit Böcekleri öldüren kimyasal madde
İrritasyon İlaçların cilt ve gözlerde tahriş etkisi
Korozif Aşındırıcı
Koagulasyon Pıhtılaşma
Larvasit Larvaları öldüren
LC 50 Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli konsantrasyon ( havanın her m3 ünde mgolarak gösterilir)
LD 50 Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli olan doz.
Lethal doz Öldürücü doz
Mitisit : Keneleri öldüren
Mutajenik Toksikolojik çalışmalarda genlerdeki değişikliklerin araştırılması.
Mollusit : Yumuşakçaları öldüren
Nematosit : Kurtları öldüren
Ovisit Yumurtaları Öldüren
Paraliz Felç
Penetre olmak Nüfuz etmek
Pest Zararlı böcek , nematod , patojen veya diğer organizmalardan herhangi biri.
Pestisit Yabancı otları ve bitkilerdeki hastalık ve zararlılar ile , sinek , böcek , bit pire v.s. zararlıları öldüren ilaçlar.
Popülasyon Aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk.
Popülasyon dinamiği   : Bir türün dağılışı ve bolluğu üzerinde rol oynayan faktörlerin tümü.
PPM ( part per million ) Milyonda kısım. Yani kg. da mg.
Repellent Kaçırıcı. Böcek , kuş v.b. kaçıran maddeler
Rezidüel Kalıcı. İlaçların devamlılık süresi
Rezistans   :Direnç oluşumu
Cros rezistans :Çapraz direnç oluşumu Bir ilaca karşı direnç oluştuktan
sonra aynı gruptaki diğer ilaçlara karşı da oluşan direnç                                       şeklidir.
Rezidü Kalıntı
Rodentisit Kemirgenleri öldüren kimyasal madde
Sinerjist Etki artırıcı
Solvent Çözücü
Spektrum Etki alanı
ULV Ultra-low volume
EPA Environmental protection agency
( A.B.D. deki Çevre Koruma Örgütü )
WHO World Health Organization
( Dünya Sağlık Örgütü )
F.C. Farm Chemicals Handbook
Akut Temas Bir kimyasal maddenin akut etki gösterebilecek bir  dozuna bir defa veya kısa bir süre içinde (24 saat) birkaç defa maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu mazu-   riyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de akut toksik Etkiler denir.
Subakut Temas : Bir kimyasl maddeye, 1 ay veya daha kısa bir süre içinde tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır.  bu mazuriyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de  subakut toksik etkiler denir.
Subkronik Temas : Bir kimyasal maddeye, 1-3 aylık bir süre zarfında tekrar  tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subkronik toksik etkiler denir.
Kronik Temas Bir kimyasal maddenin akut toksik etki oluşturmayacak  dozuna 3 aydan daha uzun bir süre ile tekrar tekrar maruz  kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de kronik toksik etkiler denir.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.